Všeobecné obchodní podmínky
Obchodní společnosti Berger stany s.r.o.
se sídlem Jožky Jabůrkové 694/6, Brno 624 00
identifikační číslo: 06375316
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101599
pro půjčovnu nábytku a vybavení prostřednictvím on-line půjčovny umístěné na internetové adrese
www.bergerevent.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Obchodní společnosti Berger stany s.r.o. se sídlem Jožky Jabůrkové 694/6, Brno 624 00, identifikační číslo: 06375316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101599 (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o pronájmu movitých věcí (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetové půjčovny pronajímatele. Internetová půjčovna je pronajímatelem provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.bergerevent.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní půjčovny“).

1.2.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3.

Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

2.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní půjčovny je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré informace zobrazovaná v popisu zboží na webové stránce pronajímatele jsou nezávazného charakteru, což bere nájemce na vědomí. Nájemce – uživatel je ohledně využití těchto informací povinen vždy kontaktovat odborného poradce pronajímatele. Veškeré zákazy a doporučení zobrazovaná v popisu zboží na webové stránce pronajímatele jsou závazné, což bere nájemce na vědomí. Nájemce – uživatel je povinen se při manipulaci a užívání zapůjčeného zboží vždy těmito zákazy a doporučeními řídit a řádně je dodržovat, aby nedošlo ke zničení zapůjčeného zboží.

2.2.

Webové rozhraní půjčovny obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen půjčovného jednotlivého zboží. Ceny půjčovného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní půjčovny. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.

Webové rozhraní půjčovny obsahuje informace o skutečnosti, že eventuální doprava a instalace/deinstalace zboží na místo určení není součástí ceny půjčovného. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a dalších služeb na přání nájemce budou nájemci sděleny v cenové kalkulaci zakázky a budou uvedeny v nájemní smlouvě.

2.4.

Pro objednání zapůjčení zboží vyplní nájemce poptávkový formulář ve webovém rozhraní půjčovny. Poptávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.

poptávaném zboží (toto zboží „vloží“ nájemce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní půjčovny)

2.4.2.

způsobu úhrady ceny nájemného za zboží, údaje o požadovaném způsobu a místa doručení zapůjčeného zboží

2.4.3.

informace o dalších požadovaných službách spojených s dodáním zboží, které nejsou součástí ceny půjčovného (dále společně jen jako „poptávka“), jako např. instalace a deinstalace, montáž, výnos do patra, dekorace atd.

2.5.

Před zasláním poptávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do poptávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do poptávky. Poptávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „Odeslat poptávku“. Údaje uvedené v poptávce jsou pronajímatelem považovány za správné. Pronajímatel neprodleně po obdržení poptávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v poptávce (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

2.6.

Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý uživatel může mít pouze jeden uživatelský účet.

2.7.

Pronajímatel po obdržení poptávky od nájemce vypracuje cenovou nabídku, kterou neprodleně zašle nájemci na elektronickou adresu, kterou uvedl v poptávce. V této cenové nabídce bude nájemce vyzván k písemnému potvrzení této cenové nabídky nebo k jejímu připomínkování, či doplnění.

2.8.

Finální verzi oboustranně odsouhlasené cenové nabídky je nájemce povinen potvrdit písemnou formou objednávky a toto potvrzení zaslat na elektronickou adresu pronajímatele info@bergerevent.cz.

2.9.

Pronajímatel po obdržení potvrzené objednávky od nájemce vypracuje nájemní smlouvu, která bude ve všech bodech souhlasit s potvrzenou cenovou nabídkou (objednávkou) od nájemce a tuto připraví k výdeji, spolu se zapůjčeným zbožím a její kopii odešle na elektronickou adresu nájemce.

2.10.

Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny půjčovného, předpokládané náklady na dopravu a další služby) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.11.

Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce.

2.12.

Stornování objednávky nájemcem lze realizovat emailem na info@bergerevent.cz a to nejpozději do 5 dnů před předáním objednaného zboží nájemci – započetím zápůjčky.

2.13.

Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám.

2.14.

Nájemní smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, přičemž počíná dnem zapůjčení / doručení zboží nájemci a končí dnem předepsaného vrácení zboží pronajímateli.

2.15.

Při podpisu nájemní smlouvy a pří převzetí pronajatého zboží je nájemce povinen předložit platný průkaz totožnosti. V případě, že se jedná o podnikající subjekt, taktéž kopii živnostenského oprávnění.

2.16.

Nájemce bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření nájemní smlouvy mezi Pronajímatelem a nájemcem, a to zejména v případě, že nájemce objedná zapůjčení zboží za cenu, která byla zveřejněna omylem v důsledku chyby společnosti Berger stany s.r.o. O této skutečnosti bude nájemce neprodleně informován.

2.17.

Nájemce – uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout registraci uživatele), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3. CENA PŮJČOVNÉHO ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.

Cenu půjčovného za zboží a případné náklady spojené s dodáním a dalšími službami dle nájemní smlouvy může nájemce uhradit pronajímateli následujícími způsoby:

3.2.

Společně s cenou půjčovného je nájemce povinen zaplatit pronajímateli také náklady spojené s dopravou a dodáním zboží, instalací a deinstalací zboží na místě akce a dalších služeb ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou půjčovného i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.

Pronajímatel může požadovat od nájemce zálohu či kauci, jejíž výše bude nájemci písemně sdělena při potvrzení objednávky pronajímatelem. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena půjčovného splatná při převzetí zapůjčeného zboží. V případě bezhotovostní platby je cena půjčovného a smluvených záloh splatná v termínu splatnosti, uvedeném na faktuře – daňovém dokladu.

3.5.

V případě bezhotovostní platby je nájemce povinen uhrazovat cenu půjčovného společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek nájemce uhradit cenu půjčovného splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

3.6.

Pronajímatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany nájemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.6.), požadovat uhrazení celé ceny nájemného ještě před předáním zapůjčeného zboží nájemci. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel nájemci po uhrazení ceny půjčovného a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu nájemce, nebo přiloží doklad ke zboží při jeho expedici.

3.8.

Podle zákona o evidenci tržeb je pronajímatel povinen vystavit nájemci účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.9

Záloha za zapůjčené zboží se platí ve výši 40% ceny objednávky. Záloha se platí po potvrzení objednávky.

4. ODSTOUPENÍ OD NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.1.

Nájemce bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od nájemní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno na přání nájemce nebo pro jeho osobu.

4.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od nájemní smlouvy odstoupit, má nájemce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od nájemní smlouvy odstoupit, a to do 5 dnů před převzetím nebo dodáním zapůjčeného zboží nájemci – započetím zápůjčky. Odstoupení od nájemní smlouvy musí být pronajímateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od nájemní smlouvy musí nájemce zaslat písemnou formou na adresu elektronické pošty pronajímatele info@bergerevent.cz.

4.3.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se nájemní smlouva od počátku ruší.

4.4.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí pronajímatel peněžní prostředky přijaté od nájemce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od nájemní smlouvy nájemcem, a to bezhotovostně na účet nájemce.

4.5.

V případech, kdy má nájemce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od nájemní smlouvy odstoupit, je pronajímatel také oprávněn kdykoliv od nájemní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zapůjčeného zboží nájemcem. V takovém případě vrátí pronajímatel peněžní prostředky přijaté od nájemce, a to bez zbytečného odkladu, bezhotovostně na účet nájemce.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZAPŮJČENÉHO ZBOŽÍ

5.1.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího – na dopravu zajištěnou pronajímatelem, nese pronajímatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.

Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít zapůjčené zboží při dodání

5.3.

V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.

Při převzetí zboží od pronajímatele nebo náhradního přepravce je nájemce povinen zkontrolovat druhy a počty zapůjčeného zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit pronajímateli.

5.5.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky pronajímatele.

5.6.

Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout realizovat službu instalace / montáže objednaného zboží u zákazníka, pokud prostředí (ve kterém má být služba provedena) není hygienicky způsobilé, je znečištěné, vznikne-li neodstranitelná překážka, nebo není prostor připraven pro montáž daného typu nábytku. Pokud tato situace nastane, tak pronajímateli nevzniká povinnost vrátit zaplacené prostředky za službu instalace / montáže na bankovní účet zákazníka zpět.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.

Pronajímatel odpovídá nájemci, že zboží při převzetí nemá zásadní vady, bránící jeho použití. Zejména pronajímatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy nájemce zboží převzal:

6.2.1.

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které pronajímatel nebo výrobce popsal,

6.2.2

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití pronajímatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3.

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4.

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6.3.

Ustanovení uvedená v čl. 6. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží pronajímaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí nájemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud nájemce před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud nájemce vadu sám způsobil.

6.4.

Práva z vadného plnění uplatňuje nájemce u pronajímatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment pronajímaného zboží. Zákazník je o vyřešení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.

6.5.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností pronajímatele za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.6.

Kdy má spotřebitel právo uplatnit reklamaci O některých okolnostech souvisejících s reklamací pojednává zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pronajímatel neodpovídá za vady, které nájemce na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí, popř. zásad speciálních, se kterými jej prodejce seznámil. Spotřebitel bude o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

7. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI NÁJEMCE – UŽIVATELE VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁJEMNÍ SMLOUVY

7.1.

Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatého zboží, které mu budou doúčtovány na konečné faktuře – daňovém dokladu, po vrácení pronajatého zboží, dle platného ceníku škod a ztrát pronajímatele.

7.2.

Nájemce byl před uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a bere na vědomí, že:

7.2.1.

Pronajímaný textil nesmí nájemce umístit na travnatý, mokrý, bahnitý nebo znečištěný povrch. Mokré a vlhké textilie musí nájemce před navrácením pronajímateli řádně usušit, tak, aby nedošlo k jejich zplesnivění.

7.2.2.

Pronajímaný textil bude odepsán až po návratu z jeho čištění. V případě, že bude shledána na textilu skvrna nebo jiná vada, bude považován jako dále nepoužitelný, nájemci bude vrácen a účtován jako zničený. Pronajímatel sdělí nájemci výši škod na pronajatém textilu nejpozději do 14 dnů od navracení zápůjčky a ukončení nájemní smlouvy.

7.2.3.

Pokud nájemce nevrátí pronajaté zboží pronajímateli ve stanovené lhůtě, uvedené na nájemní smlouvě, je povinen uhradit nájemné za každý započatý den po termínu vrácení zboží uvedeného na nájemní smlouvě, dle ceníku nájemného pronajímatele, až do řádného navrácení zboží pronajímateli.

7.2.4.

Pronajímané zboží není pojištěno. Po převzetí pronajatého zboží nájemce za toto zboží plně zodpovídá a nese odpovědnost za jeho ztráty a vzniklé škody. Pronajímatel nájemci důrazně doporučuje pronajaté zboží a předměty řádně pojistit.

7.2.5.

Pronajaté zboží bude nájemce, v případě vlastní nebo sjednané dopravy, přepravovat v uzavřeném dopravním prostředku pro to určeném.

7.2.6.

Při zjištěných škodách nebo ztrátách na zapůjčeném zboží bude s nájemcem nebo s jím určenou odpovědnou osobou sepsán Protokol o škodách a ztrátách z půjčovného.

7.2.7.

V případě řešení ztrát a škod pojišťovnou nájemce, hradí klient 100% vzniklé škody a ztráty pronajímateli, event. plnění pojišťovnou se nepřenáší na pronajímatele Berger stany s.r.o..

7.2.8.

Veškeré zákazy a doporučení zobrazovaná v popisu zboží na webové stránce pronajímatele jsou závazné, což bere nájemce na vědomí. Nájemce – uživatel je povinen se při manipulaci a užívání zapůjčeného zboží vždy těmito zákazy a doporučeními řídit a řádně je dodržovat, aby nedošlo ke zničení zapůjčeného zboží

7.3.

Pronajímatel je oprávněn při předání pronajatého zboží nájemci (po předchozí domluvě) požadovat po nájemci uhrazení kauce na pronajaté zboží. Tato kauce je vratná v plné výši po řádném navrácení pronajatého zboží v termínu, uvedeném na nájemní smlouvě. V případě navrácení neúplného, poškozeného nebo necelého množství pronajatého zboží, je pronajímatel oprávněn si vzniklé škod a ztráty vyúčtovat a odečíst z vratné kauce.

7.4.

Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté zboží v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou touto smlouvou. Nájemce není oprávněn pronajaté zboží ani jeho příslušenství pronajímat ani prodávat třetím osobám, ani právnickým subjektům.

7.5.

Nájemce bere na vědomí, že pokud neuhradí smluvní zálohu nebo kauci do dne zápůjčky (dne předání pronajatého zboží nájemci), uvedeného na nájemní smlouvě, je pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit s okamžitou platností a nebude naplněno plnění nájemní smlouvy – zboží nebude nájemci vydáno ani doručeno.

7.6.

Nájemce bere na vědomí, že při prodlení s platbou nájemného po dni splatnosti faktury – daňového dokladu je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Nájemce převzetím pronajatého zboží nenabývá vlastnictví ke zboží. Po celou dobu trvání nájemní smlouvy, až do vrácení pronajatého zboží pronajímateli je majitelem zboží pronajímatel.

8.2.

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z nájemní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

8.4.

Službu nemusí pronajímatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně nájemce nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

8.5.

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.7.

Nájemce – uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako "autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.

Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.

Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li nájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pronajímatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.

9.4.

Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní půjčovny) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Zpracováním osobních údajů nájemce může pronajímatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje pronajímatelem bez předchozího souhlasu nájemce předávány třetím osobám.

9.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.

V případě, že by se nájemce domníval, že pronajímatel nebo zpracovatel (čl.8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.

požádat pronajímatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.

požadovat, aby pronajímatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.

Požádá-li nájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pronajímatel povinen tuto informaci předat. Pronajímatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PLNĚNÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

10.1.

Totožnost a kontaktní údaje pronajímatele / správce osobních údajů

10.1.1.

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Berger stany s.r.o., se sídlem Jožky Jabůrkové 694/6, Brno 624 00, IČ: 06375316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101599

10.1.2.

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jožky Jabůrkové 694/6, Brno 624 00, Česká republika. Adresa elektronické pošty info@bergerevent.cz. Telefon +420 603 193 193.

10.1.3.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

10.2.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

10.2.1.

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení“).

10.3.

Účel zpracování osobních údajů

10.3.1.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

10.3.2.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

10.4.

Doba uložení osobních údajů

10.4.1.

Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z příslušné smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

10.5.

Další příjemci osobních údajů

10.5.1.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující marketingové služby pro správce, osoby zajišťující provoz marketingových platforem a osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů). 10.5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1.

Nájemce souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení pronajímatelem na elektronickou adresu či na telefonní číslo nájemce. Svou informační povinnost vůči nájemci ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nájemce pro účely zasílání obchodních sdělení plní pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2.

Nájemce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky pronajímatele z nájemní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nájemce, může nájemce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.

Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.

Kontaktní údaje pronajímatele: adresa pro doručování: Jožky Jabůrkové 694/6, Brno 624 00 elektronické pošty info@bergerevent.cz, telefon +420 603 193 193. V Brně dne 25.2.2022

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.2.2022